پیک افروز

نوع محصول اول

غلطک ها

موتور ملی EF7

موتور ملی EF7

مشاهده محصولات >

موتور TU5

موتور TU5

مشاهده محصولات >

موتور K4M

موتور K4M

مشاهده محصولات >

موتور XU7

موتور XU7

مشاهده محصولات >

موتور SP100

موتور SP100

مشاهده محصولات >

موتور J4

موتور J4

مشاهده محصولات >

موتور TU3

موتور TU3

مشاهده محصولات >

کیت

کیت

مشاهده محصولات >

غلطک هرزگرد دینام فرمان برقی EF7

غلطک هرزگرد دینام فرمان برقی EF7

قطعه فوق بر روی خودروی دنای فرمان برقی نصب می گردد .

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد پایه بلند EF7 نوع AB

غلطک هرزگرد پایه بلند EF7 نوع AB

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی  و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد دوبل EF7 نوع C

غلطک هرزگرد دوبل EF7 نوع C

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی  و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد پایه کوتاه EF7 نوع B

غلطک هرزگرد پایه کوتاه EF7 نوع B

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن دینام EF7

تسمه سفت کن دینام EF7

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی و خودروی دنا ودنای فرمان برقی و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار پلی آمیدی فرمان برقی EF7

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار پلی آمیدی فرمان برقی EF7

قطعه فوق بر روی خودروی دنای فرمان برقی نصب می گردد

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار فلزی فرمان برقی EF7

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار فلزی فرمان برقی EF7

قطعه فوق بر روی خودروی دنای فرمان برقی نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار فلزی EF7 نوع A

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار فلزی EF7 نوع A

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی  و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار پلی آمیدی EF7 نوع A

غلطک هرزگرد تایم لبه‌دار پلی آمیدی EF7 نوع A

قطعه فوق بر روی خودروی سمند با موتور ملی  و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن فلزی تایم EF7

تسمه سفت کن فلزی تایم EF7

قطعه فوق بر روی خودروی  سمند با موتور ملی و خودروی دنا و خودروی سورن  نصب می گردد

مشاهده و سفارش