پیک افروز

ایجاد کشش اولیه در تسمه

خلاصه

طبق معادلات 5 و 6 نیروی کشش محیطی تسمه که قابل انتقال است به کشش سمت شل تسمه Fs و کشش سمت سفت تسمه بستگی دارد اما این معادلات تا آستانه لغزش معتبر می‌باشند. اصولاً نه تنها تسمه نمی‌تواند تا آستانه لغزش نیرو انتقال دهد بلکه در محدوده بسیار پایین تر آن انتقال نیرو صورت می‌گیرد.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
ایجاد کشش اولیه در تسمه

طبق معادلات 5 و 6 نیروی کشش محیطی تسمه که قابل انتقال است به کشش سمت شل تسمه Fs و کشش سمت سفت تسمه بستگی دارد اما این معادلات تا آستانه لغزش معتبر می‌باشند. اصولاً نه تنها تسمه نمی‌تواند تا آستانه لغزش نیرو انتقال دهد بلکه در محدوده بسیار پایین تر آن انتقال نیرو صورت می‌گیرد.

این معادلات نشان میدهد که با افزایش کشش در سمت شل و سمت سفت تسمه نیروی قابل انتقال نیز افزایش می‌یابد.

به وضوح میتوان توصیف نمود که افزایش فشار تماس تسمه روی پولی باعث افزایش نیروی اصطکاک می‌شود ولی می‌توان اطمینان حاصل کرد که نیروی بیشتری انتقال یافته. نیروی کشش در سمت شل و سمت سفت تسمه به میزان پیش بار (کشش اولیه) تسمه مرتبط است. هرچه تسمه در حالت بدون بار تحت کشش بیشتری باشد در هنگام بار می‌تواند نیروی اصطکاک بالاتری را ایجاد نموده و در نتیجه نیروی بیشتری را انتقال دهد.

ایجاد کشش اولیه در تسمه