پیک افروز

بهره

خلاصه

در انتقال نیروی کشش محیطی تسمه بهره k تعیین کننده درصد نیرو در ناحیه کشیده شده تسمه (Ft) است که میتواند حداکثر نیروی کشش محیطی تسمه را انتقال دهد.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
بهره

در انتقال نیروی کشش محیطی تسمه بهره k تعیین کننده درصد نیرو در ناحیه کشیده شده تسمه (Ft) است که میتواند حداکثر نیروی کشش محیطی تسمه را انتقال دهد.

اگر بهره k=5.6  باشد بدین معنی است که 60% نیرو در طرف کشیده شده تسمه می‌تواند در انتقال به مصرف کننده استفاده شود و 40% مابقی در طرف شل تسمه کشش لازم تسمه را ایجاد می‌کند.

توجه داشته باشید که کشش محیطی تسمه بر اثر اصطکاک منتقل می‌شود و ایجاد آن نیاز به فشار معینی بین تسمه و پولی های مصرف کننده دارد. لذا لازم است که همواره در طرف شل تسمه نیرویی وجود داشته باشد تا از اعمال فشار بر روی پولی ها مطمئن شویم لذا سمت شل هیچگاه نمی‌تواند بدون نیروی کشش باشد.

رابطه بین نیرو در طرف سفت تسمه  و ماکزیمم نیروی قابل انتقال و ضریب بهره بصورت زیر است.

ضریب بهره فقط به میزان پیچشی تسمه بدور پولی و ضریب اصطکاک بستگی دارد اگر ضریب اصطکاک را در پولی ها یکسان بگیریم نیرو قابل انتقال تنها به میزان پیچش تسمه بدور پولی‌ها بستگی پیدا می‌کند.

با افزایش ضریب اصطکاک(استفاده از تسمه ها با تعداد شیار بالاتر) تاثیر زاویه پیچش در انتقال نیرو کمتر میشود.

بهره