پیک افروز

پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

خلاصه

از آنجاییکه نیروی گریز از مرکز در حین کار با پیش بار اضافی Fcf جبران می‌شود فقط Fp پیش بار به صورت فشار تماس باقی می‌ماند که به آن پیش بار دینامیکی می‌گویند لذا در حالت استاتیکی نیروی FCF بعنوان یک بار اضافی در حالت سکون عمل میکند.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

باید توجه داشت که نیروهایی که از تسمه حین کار کرد ناشی می‌شود به میزان نیروی قابل انتقال بستگی دارد. در حالت بدون باز میزان کشش برابر  پیش بار اولیه است. اما اگر نیروی محیطی Fc توسط گشتاور پولی محرک ایجاد شود نیروی تسمه در سمت کشیده شده به اندازه  افزایش می‌یابد و در سمت شل شده هم به همان میزان افزایش می‌یابد. طبق معادلات نیرو و گشتاور نیروی انتقال یافته برابر با اختلاف نیرو در سمت کشیده شده و سمت شل تسمه می‌باشد. در سمت شل نصف نیروی قابل انتقال از آن کم شده و در سمت کشیده شده نصف نیروی قابل انتقال به آن اضافه می‌شود.

مطابق معادله 5 نیرو در سمت شل تسمه هیچگاه نباید به صفر برسد زیرا در اینصورت نیروی اصطحکاک بین پولی و تسمه از بین رفته و نیرویی قابل انتقال نمی‌باشد.

بنابراین پیش بار Fp باید بگونه ای انتخاب شود که سمت شل در هنگام انتقال نیروی از یک مقدار بحرانی کمتر نشود و این حالت بحرانی زمانی حاصل میشود که نیروی سمت شل به حدی کاهش یافته باشد که حداکثر نیروی کشش محیطی تسمه قابل انتقال باشد (Fcmax=Fc)

بنابراین حداقل نیروی پیش بار تسمه چنین تعریف می‌شود.

در قسمت های قبل نیروی گریز از مرکز در نظر گرفته نشده بود اما در سرعت های دوانی بالا این نیرو سبب کاهش فشار تسمه روی پولی ها و در نتیجه کاهش نیروی اصطکاک می‌شود در این حالت دیگر نمی‌تواند نیروی کشش محیطی تسمه را منتقل کرد برای جبران آن باید اثر نیروی گریز از مرکز FCF=m.v2 را به نیروی پیش بار اضافه نمود.

از آنجاییکه نیروی گریز از مرکز در حین کار با پیش بار اضافی Fcf جبران می‌شود فقط Fp پیش بار به صورت فشار تماس باقی می‌ماند که به آن پیش بار دینامیکی می‌گویند لذا در حالت استاتیکی نیروی FCF بعنوان یک بار اضافی در حالت سکون عمل میکند.

پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز