پیک افروز

تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار

خلاصه

راه دیگر ایجاد کشش در تسمه در انتقال نیروی‌های سنگین تر استفاده از تسمه سفتکن های بازویی فنری است که موقعیت غلطک را در نقطه خاصی بوسیله فنر نگه میدارد.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار

راه دیگر ایجاد کشش در تسمه در انتقال نیروی‌های سنگین تر استفاده از تسمه سفتکن های بازویی فنری است که موقعیت غلطک را در نقطه خاصی بوسیله فنر نگه میدارد.
در حالت اگر تغییرات بار بصورت مکرر در حین کار موتور در سیستم درایو ایجاد شود این سیستم کششی می‌تواند به ارتعاشات قوی عکس العمل نشان دهد و این ارتعاشات را در سیستم فنر و دمپر مکانیکی میرا نماید.
مکانیزم عملکرد این تسمه سفتکن ها جهت سفت کردن تسمه بر اساس جابجایی بازویی است که به غلطک متصل بوده و به تغییرات کشش پاسخ میدهد. این مکانیزمها در حالت ایده آل باید نیروی کشش تسمه را در حالت های نوسانات بار ثابت نگه دارند اما با جابجایی بازو میزان نیروی کششی اعمالی به تسمه نیز تغییر می‌کند که نمودار آنها را می‌توان مشاهده کرد.
تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار
راه دیگر ایجاد کشش در تسمه در انتقال نیروی‌های سنگین تر استفاده از تسمه سفتکن های بازویی فنری است که موقعیت غلطک را در نقطه خاصی بوسیله فنر نگه میدارد.
در حالت اگر تغییرات بار بصورت مکرر در حین کار موتور در سیستم درایو ایجاد شود این سیستم کششی می‌تواند به ارتعاشات قوی عکس العمل نشان دهد و این ارتعاشات را در سیستم فنر و دمپر مکانیکی میرا نماید.
مکانیزم عملکرد این تسمه سفتکن ها جهت سفت کردن تسمه بر اساس جابجایی بازویی است که به غلطک متصل بوده و به تغییرات کشش پاسخ میدهد. این مکانیزمها در حالت ایده آل باید نیروی کشش تسمه را در حالت های نوسانات بار ثابت نگه دارند اما با جابجایی بازو میزان نیروی کششی اعمالی به تسمه نیز تغییر می‌کند که نمودار آنها را می‌توان مشاهده کرد.

تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار