پیک افروز

چگونه تسمه در انتقال قدرت کار میکند

خلاصه

برای ایجاد نیروی اصطکاکی تسمه باید به اندازه کافی بین دو پولی کشیده شده باشد تا بتواند نیروی لازم را جهت به حرکت درآوردن پولی متحرک یا مصرف کنندها در سیستم درایو ایجاد نماید.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
چگونه تسمه در انتقال قدرت کار میکند


برای ایجاد نیروی اصطکاکی تسمه باید به اندازه کافی بین دو پولی کشیده شده باشد تا بتواند نیروی لازم را جهت به حرکت درآوردن پولی متحرک یا مصرف کنندها در سیستم درایو ایجاد نماید.
این نیرو باید بحدی باشد تا از سر خوردن تسمه روی پولی جلوگیری نماید. سرعت چرخش تسمه روی پولی متحرک برابر با سرعت چرخش پولی متحرک باشد.
یکی از روش های متداول برای ایجاد کشش در تسمه ها استفاده از تسمه سفتکن ها است.

چگونه تسمه در انتقال قدرت کار میکند