پیک افروز

کاربرد غلطک‌ها در افزایش نیروی کشش

خلاصه

استفاده از غلطکها در ناحیه پولی محرک باعث افزایش نیروی کشش توسط پولی محرک شده و میتوان نیروی بیشتری را انتقال داد. اما باید توجه داشت که استفاده از غلطکها باعث ایجاد تنش خمشی بیشتری در تسمه شده و نیروی قابل انتقال تسمه را کاهش میدهد.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
کاربرد غلطک‌ها در افزایش نیروی کشش

غلطکها در سیستم درایو دارای 3 نقش می‌باشند.

1-استفاده از آنها برای افزایش کشش

2-استفاده از آنها برای حداکثر کردن پیچش تسمه روی پولی‌ها مصرف کننده

3-جهت دادن تسمه به مصرف کننده‌ها

حداکثر کردن نیروی منتقل شده توسط پولی محرک به مصرف کننده ها (پولی های متحرک) به میزان پیچیده شدن تسمه روی آن(محیط تماس پولی محرک و تسمه) بستگی دارد.

استفاده از غلطکها در ناحیه پولی محرک باعث افزایش نیروی کشش توسط پولی محرک شده و میتوان نیروی بیشتری را انتقال داد. اما باید توجه داشت که استفاده از غلطکها باعث ایجاد تنش خمشی بیشتری در تسمه شده و نیروی قابل انتقال تسمه را کاهش میدهد. استفاده از غلطکها برای حداکثر کردن پیچشی تسمه روی پولی های مصرف کننده نیز کاربرد فراوانی دارد که در موتورهای خودرو مشاهده می‌شود.

سومین استفاده غلطکها برای تعیین مسیر و هدایت تسمه به سمت مصرف کننده هاست. در بسیاری از مواقع محدودیتهای موقعیت پولی‌ها ایجاب می‌کند که تسمه بوسیله یک یا چند غلطک به مسیر پولی های مصرف کننده هدایت شود این موضوع در موتورهای خودرو  بوفور مشاهده میشود.

هر چند در حالت کشش و تحت بار قرار گرفتن تسمه در زاویه پیچش آن روی پولی‌های مصرف کننده تغییرات جزیی ایجاد می‌شود ولی عموماً از این تغییرات صرفه نظر می‌کنیم.

کاربرد غلطک‌ها در افزایش نیروی کشش