پیک افروز

نیروی کشش محیطی در تسمه

خلاصه

در حالت ایده آل حداکثر نیروی منتقل شده باید برابر با نیروی اصطکاک بین تسمه و پولی در حالت استاتیک میباشد و اگر نیرویی که قرار است منتقل شود کمتر نیروی اصطکاکی باشد لغزش و سر خوردن اتفاق می‌افتد و در نتیجه

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
نیروی کشش محیطی در تسمه

در یک سیستم درایو تسمه‌ای نیرو از پولی محرک ورودی به تسمه و از تسمه به پولی‌های متحرک خروجی منتقل میشود. نیرویی که از یک پولی به پولی دیگر منتقل می‌شود نیروی کششی موثر یا نیروی محیطی تسمه FC نامیده می‌شود. نیروی FC کشش تسمه FC به محیط پولی محرک اعمال شده و گشتاور Mi و توان Pi را بسته به سرعت ni و قطر پولی di ایجاد می‌کند.

در حالت ایده آل حداکثر نیروی منتقل شده باید برابر با نیروی اصطکاک بین تسمه و پولی در حالت استاتیک میباشد و اگر نیرویی که قرار است منتقل شود کمتر نیروی اصطکاکی باشد لغزش و سر خوردن اتفاق می‌افتد و در نتیجه حرکت نسبی بین پولی متحرک و تسمه اتفاق می‌افتد. نیروی موثر انتقال یافته نیروی اصطکاکی بین پولی و تسمه میباشد در حالتی که نیروی انتقال یافته برابر با نیروی اصطکاکی باشد سیستم در آستانه لغزش قرار دارد.

نیروی موثر انتقال یافته

نیروی اصطکاکی بین تسمه و پولی عبارت از حاصلضرب فشار عمودی تسمه روی پولی در مساحت تماس بین پولی و تسمه. لذا با افزایش مساحت تماس (حداکثر کردن زاویه درگیری پولی و تسمه) این نیرو افزایش پیدا می‌کند.

قسمت شل و قسمت کشیده شده تسمه

تسمه هنگام چرخش در اطراف پولی های مصرف کنند در معرض بارهای مختلفی قرار می‌گیرد. قسمتی از تسمه که به سمت پولی محرک کشیده می‌شود در معرض بار کششی بزرگی قرار می‌گیرد. این همان ناحیه کشیده شده تسمه است و در قسمت مقابل جاییکه تسمه از قرقره محرک دور می‌شود قسمت شل‌ شده تسمه می‌باشد.

ماکزیمم نیروی انتقالی

در این قسمت مبانی انتقال نیرو با معادله اصطکاک تسمه نشان داده شده است که حداکثر نیروی اصطکاک  بین تسمه و پولی در طرف کشش تسمه Ft و در طرف شل شدن تسمه Fs را میتوان با فرمولهای زیر نشان داد، لذا حداکثر نیروهای اصطکاک حداکثر نیرو کشش محیطی تسمه قابل انتقال را مشخص می‌کند.

نیروی کشش محیطی در تسمه